Ngày 14-9-2021, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh ban hành quyết định kết thúc thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướn...

Ngày 14-9-2021, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh ban hành quyết định kết thúc thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phú Nhuận, xã Yên Thọ, thị trấn Bến Sung; thôn Khả La, xã Thanh Tân. Thời gian kết thúc từ 24h00 ngày 14-9-2021

Tuy nhiên, 2 thôn Phú Sơn và Khe Sình, xã Phú Nhuận vẫn thực hiện áp dụng bổ sung một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định 2351/QĐUBND, ngày 29-8-2021 của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh.

Chủ tịch UBND huyện Như Thanh giao UBND các xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân và thị trấn Bến Sung phối hợp với Phòng Y tế, Công an huyện, các phòng, ban, ngành có liên quan dỡ bỏ cách ly y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

Xem xét dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến đường giáp ranh với huyện Nông Cống và đề xuất kéo dài thời gian các chốt kiểm soát (nếu cần thiết).

Phòng Y tế huyện chủ trì tham mưu chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm, đơn vị có liên quan phối hợp với UBND các xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân và thị trấn Bến Sung hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định.